Reštrukturalizácie


Reštrukturalizácia je nelikvidačné súdne konanie, v ktorom sa rieši úpadok alebo hroziaci úpadok dlžníka s cieľom kolektívne uspokojiť veriteľov spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

 

Ak dlžníkovi, teda firme, ktorá sa dostala do finančných a existenčných problémov, hrozí úpadok, alebo je v úpadku, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku (ďalej len „posudok“) na účely zistenia, či sú splnené predpoklady na jej reštrukturalizáciu. Tým nie je dotknutá povinnosť dlžníka včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak sa jeden veriteľ alebo viacerí veritelia dohodli s dlžníkom na poskytnutí potrebnej súčinnosti, môžu poveriť správcu vypracovaním posudku aj sami. Môže to byť však len osoba zapísaná v zozname správcov. Správca pri príprave posudku zisťuje finančnú situáciu a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Ak správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučí, v posudku navrhne aj možný spôsob jej uskutočnenia.

 

Správca reštrukturalizáciu odporučí, ak dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť, hrozí mu úpadok alebo je v úpadku, možno predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku a možno predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov ako v konkurze.

 

Reštrukturalizačné konanie sa začína na návrh a podáva sa na vecne a miestne príslušnom súde. Návrh je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ. Veriteľský návrh však musí obsahovať aj dlžníkov súhlas na podanie návrhu. Dlžník je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním posudku a správca vo vypracovanom posudku nie staršom ako 30 dní jeho reštrukturalizáciu odporučil. K návrhu s posudkom sa pripája aj, zoznam majetku, záväzkov, posledná riadna individuálna účtovná závierka, mimoriadna individuálna účtovná závierka a správa audítora. Návrh možno vziať späť do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie (po začatí reštrukturalizačného konania je

je na späťvzatie návrhu potrebný súhlas všetkých účastníkov).

 

Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. Inak návrh na povolenie reštrukturalizácie v rovnakej lehote uznesením odmietne; uznesenie súd doručí navrhovateľovi. Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky.

 

O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; týmto zverejnením v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie.

 

Reštrukturalizačné konanie

 

Začatie reštrukturalizačného konania má nasledovné účinky:

 

1. Prekážka litispendencie - začatie reštrukturalizačného konania bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo iné reštrukturalizačné alebo konkurzné konanie

2. Zákaz exekúcie alebo výkonu rozhodnutia pre pohľadávku, ktorá sa uplatňuje v konaní

prihláškou

3. Zákaz výkonu zabezpečovacieho práva pre pohľadávku, ktorá sa uplatňuje v konaní

prihláškou.

4. Obmedzenie podnikateľskej činnosti len na bežné právne úkony (nevyhnutne

potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu podnikateľskej alebo inej činnosti. Ak to dlžník poruší, tento úkon je platný ale možno mu v konkurze odporovať, ak bol na majetok dlžníka do dvoch rokov od začatia reštrukturalizačného konania vyhlásený konkurz.

5. Zákaz jednostranného ukončenia zmluvných vzťahov – výpoveď alebo odstúpenie od

zmluvy uzavretej pred začatím reštrukturalizačného konania pre omeškanie dlžníka.

6. Zmluvné dojednania umožňujúce vypovedať zmluvu uzavretú s dlžníkom z dôvodu

začatia reštrukturalizačného alebo konkurzného konania sú neúčinné.

7. Zákaz započítania pohľadávok, ktoré sa uplatňujú v reštrukturalizácii prihláškou.

8. Dohľad správcu nad dlžníkom – správca schvaľuje právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov.

 

Samotná reštrukturalizácia sa začína zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácii v obchodnom vestníku. V uznesení súd ustanoví dlžníkovi správcu - toho istého, ktorý bol poverený vypracovaním reštrukturalizačného posudku; a vyzve veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej, určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú podliehať súhlasu správcu.

 

Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

 

Prihlasovanie pohľadávok: prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

 

Na prihlášku doručenú po lehote, alebo prihlášku doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu, sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

 

Zmena reštrukturalizačného konania na konkurzné konania nastane ak:

1. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie.

2. Ak správca podá návrh na vyhláseniekonkurzu, v prípade ak dlžník opakovane porušuje povinnosti alebo sa zmenila sa finančná situácia dlžníka.

3. Súd bez návrhu jedným uznesením zastaví reštrukturalizačné konanie, začne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dlžníka konkurz, ak zistí, že

 

§  správca opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,

§  správca nesplnil svoju povinnosť požiadať súd o vyhlásenie konkurzu,

§  správca riadne nezvolal schôdzu veriteľov,

§  schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná alebo nezvolila veriteľský výbor alebo na návrh veriteľa oprávneného hlasovať sa uzniesla, aby súd vyhlásil konkurz,

§  záverečný návrh plánu nebol predkladateľom plánu predložený na predbežné schválenie veriteľskému výboru v zákonnej lehote,

§  veriteľský výbor predložený návrh plánu v zákonnej lehote neschválil alebo predložený návrh plánu zamietol,

§  správca riadne nezvolal schôdzu, ktorá má rozhodnúť o schválení plánu,

§  za prijatie plánu na schôdzi, ktorá má rozhodnúť o schválení plánu, nehlasovala nadpolovičná väčšina skupín alebo prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok,

§  predkladateľ plánu v zákonnej lehote nepodal na súd návrh na potvrdenie plánu súdom.

 

Ak správca počas reštrukturalizácie zomrie, zanikne alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka, súd jedným uznesením odvolá doterajšieho správcu a ustanoví nového správcu odporučeného veriteľským výborom, ak má za to, že reštrukturalizácia môže splniť svoj účel. Inak jedným uznesením zastaví reštrukturalizačné konanie, začne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dlžníka konkurz.

 

REŠTRUKTURALIZAČNÝ PLÁN

Plán pozostáva z 2 častí:

a) opisná časť - má ekonomický charakter a vysvetľujúcu povahu. Okrem všeobecných náležitostí, ktoré obsahuje aj reštrukturalizačný posudok, sú v tejto časti opísané podrobnosti reštrukturalizačných opatrení.

b) záväzná časť – má  právny charakter a záväznú povahu. V tejto časti sú určené všetky práva a záväzky, ktoré majú vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť. Pohľadávky sú rozčlenené do nasledovných skupín:

1. skupiny pre zabezpečené pohľadávky

2. skupina pre nezabezpečené pohľadávky

3. skupina pre akcionárov alebo spoločníkov

4. skupina pre plánom nedotknuté pohľadávky

Pohľadávky zaradené do rovnakej skupiny sa uspokojujú rovnakou mierou a rovnakým spôsobom

 

Záväzná časť plánu môže na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviesť nad dlžníkom alebo preberajúcou osobou dozornú správu. Dozornú správu vykonáva dozorný správca určený záväznou časťou plánu.

 

SCHVAĽOVANIE REŠTRUKTURALIZAČNĚHO PLÁNU

- prebieha v dvoch fázach:

 

1. Predbežné schválenie veriteľským výborom

 

Záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. O schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu (max. 15 dní) na jeho prepracovanie. Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu zamietne alebo predložený návrh plánu v zákonných lehotách neschváli, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu. Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Po schválení plánu veriteľským výborom možno v pláne z podnetu predkladateľa plánu opraviť len zjavné chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Iné zmeny plánu z podnetu predkladateľa plánu sú zakázané.

 

2. Schválenie schôdzou veriteľov („schvaľovacia schôdza“)

 

Schvaľovaciu schôdzu zvoláva správca do troch dní od doručenia žiadosti veriteľského výboru tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Miesto a čas konania schvaľovacej schôdze správca určí tak, aby čo najmenej obmedzovali účastníkov plánu v možnosti zúčastniť sa na zasadnutí schvaľovacej schôdze.

 

Schvaľovacia schôdza sa zvoláva uverejnením oznámenia o zvolaní schvaľovacej schôdze v Obchodnom vestníku; lehota medzi zvolaním a konaním schvaľovacej schôdze nesmie byť kratšia ako 15 dní.

 

Schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo hlasovať nemajú účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok, ako aj účastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok popretých čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas. Na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.

 

Pred hlasovaním o prijatí plánu na schvaľovacej schôdzi predsedajúci otvorí rozpravu. V rozprave predkladateľ plánu odpovie na všetky žiadosti zapísané do zoznamu žiadostí a vysvetlí každú opravu alebo zmenu urobenú v pláne po jeho schválení veriteľským výborom. Po zodpovedaní každej žiadosti má prítomný žiadateľ právo na vyjadrenie svojho stanoviska v rozsahu troch minút.

O prijatí plánu sa hlasuje hneď po skončení rozpravy. Ak z rozpravy vyplynie potreba urobiť v pláne zmeny, predsedajúci môže hlasovanie o prijatí plánu o 15 dní odročiť.

 

Plán prijatý schvaľovacou schôdzou potvrdzuje súd uznesením. Návrh na potvrdenie plánu je predkladateľ plánu povinný doručiť súdu do 10 dní od skončenia schvaľovacej schôdze.

 

Ak za prijatie plánu v niektorej zo skupín nehlasovala potrebná väčšina, predkladateľ plánu sa môže v návrhu na potvrdenie plánu domáhať, aby súd prijatie plánu v skupine nahradil svojím rozhodnutím, ak

1.) účastníci plánu zaradení do skupiny hlasujúcej proti prijatiu plánu nebudú na základe plánu v zjavne horšom postavení, v akom by boli v prípade neprijatia plánu; súd pritom vychádza z ich pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní v deň začatia reštrukturalizačného konania, pričom vychádza z údajov uvedených v pláne, ak sa nepreukáže opak,

2.) väčšina zo skupín zostavených podľa plánu hlasovala za prijatie plánu potrebnou väčšinou a

3.) za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

 

Ak je na prijatie plánu potrebný súhlas dlžníka a dlžník s prijatím plánu nesúhlasí, predkladateľ plánu sa môže v návrhu na potvrdenie plánu domáhať, aby súd súhlas dlžníka nahradil svojím rozhodnutím, ak dlžník nebude na základe plánu v zjavne horšom postavení, v akom by bol v prípade neprijatia plánu. O nahradení súhlasu súd rozhodne v uznesení o potvrdení alebo zamietnutí plánu.

 

Plán je záväzný pre všetkých veriteľov, aj tých ktorí nesúhlasili. Títo veritelia sa môžu domáhať ochrany účastníkov plánu nesúhlasiacich s plánom formou určenia neúčinnosti plánu. Neúčinnosť plánu pôsobí individuálne a len vo vzťahu k dotknutej pohľadávke alebo majetkovému právu akcionára.

 

Skončenie reštrukturalizácie

Zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania, zaniká tiež funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu.